Kaupallisen toiminnan yleiset ehdot (TAC)

1. Voimassaolo
(1) Kaikki Pallmann GmbH: n (jäljempänä "PALLMANN") toimitukset, palvelut ja tarjoukset tehdään yksinomaan näiden yleisten ehtojen ("TAC") perusteella. Ne ovat osa kaikkia sopimuksia, jotka PALL-MANN tekee sopimuskumppaneidensa (jäljempänä "asiakkaat") kanssa tarjoamistaan ​​toimituksista tai palveluista. Niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin liiketoimiin asiakkaiden kanssa, vaikka niistä ei olisikaan sovittu erikseen joka kerta. (2) Tätä TACia sovelletaan vain BGB: n 14 §: ssä (Bürgerliches Gesetzbuch [Saksan siviililaki]) tarkoitettuihin yrittäjiin. (3) Jos TACia ei ole kirjallisesti sovittu, päinvastoin, näitä TACeja sovelletaan kaikkiin oikeudellisiin toimiin yksinomaan. Asiakas tunnistaa ne antamalla tilauksen tai hyväksymällä toimituksen https://int.pallmann.net/tac/.

2. Kuuleminen
(1) PALLMANNin kuuleminen tuotteisiin ja palveluihin liittyvän neuvonnan muodossa ulottuu yksinomaan PALLMANNin luomiin tuotteisiin ja palveluihin. (2) Sen lisäksi PALLMANN tarjoaa konsultointia asiakkaille vain, jos sitä nimenomaisesti pyydetään tekemään niin. Lausuntojen antamatta jättäminen ei ole kuulemista.

3. Tarjous ja sopimuksen tekeminen
(1) PALLMANNin kirjalliset tarjoukset eivät ole sitovia ja ilman velvoitteita, jos niitä ei nimenomaisesti nimetä sitoviksi tai että niissä on määritelty hyväksymisaika. PALLMANNin kirjalliset tarjoukset ovat siten yleensä harkittuja tarjouspyyntöjä, ja niistä tulee sitovia vain, jos PALLMANN vahvistaa niistä kirjallisesti. (2) Esitteissä, luetteloissa ja teknisissä asiakirjoissa olevat lausunnot eivät ole sitovia; etenkään ne eivät vuokraa asiakasta uudelleen tarpeesta suorittaa omat tarkastuksensa. (3) PALLMANNin lausunnot toimituksen tai palvelun kohteesta (esim. painot, koot, hyötyarvo, kapasiteetti, toleranssit) ja tekniset tiedot), samoin kuin niiden esitykset (esim. piirustukset ja piirrokset), ovat vain likiarvoja, ellei käytettävyys sopimuksessa määrättyyn tarkoitukseen vaadi tarkkaa noudattamista. Niille ei taata laatuominaisuuksia, vaan pikemminkin toimituksen tai palvelun komentosarjoja tai nimityksiä. Nor-mal-kaupan vaihtelut ja poikkeamat, jotka tapahtuvat lain määräysten pohjalta tai edustavat teknisiä parannuksia, ovat sallittuja, jos ne eivät heikennä käytettävyyttä sopimuksessa määrättyyn tarkoitukseen. (4) asiakas edustaa tarjousta sopimuksen tekemisestä. Kaikki tilauksen toteuttamiseen liittyvät tiedot on tehtävä tilauksessa. Puuttuvista, virheellisistä tai puutteellisista tiedoista katsotaan nimenomaisesti, ettei niistä ole sovittu, eivätkä ne aiheuta PALLMANNille mitään velvoitteita vaatimusten täyttämisestä, takuusta tai vahingonkorvauksista. (5) Tilaukset on tehtävä kirjallisesti; kuitenkin,

4. Tarkistukset
(1) Jos asiakas haluaa tehdä muutoksia toimituksen tai palvelun kohteeseen sopimuksen tekemisen jälkeen, tästä on tehtävä erillinen sopimus. (2) Jos asiakas peruuttaa tilauksen ennen sopimuksen tekemistä Silloin PALLMANNilla on oikeus veloittaa 10% toimitus- tai palveluhinnasta tilauksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista ja tilauksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta vaatia korkeampaa todellista vahinkoa. menetetty voitto. Asiakkaan on palveltava uudelleen oikeutta todistaa alhaisempi vahinko. (3) Jos sopimusehtoa muutetaan yksimielisesti, toimitus- tai palvelusehdoista tai -päivistä on sovittava uudestaan.

5. Toimitus ja toimitusaika
(1) Toimitukset tehdään "tehtaalla" INCOTERMS 2010: n lausekkeen EXW mukaisesti. (2) Jos PALLMANN tarjoaa mahdollisuuden toimitusten ja palvelujen aikoihin ja päivämääriin, niitä on aina pidettävä pelkkinä likiarvoina, ellei kiinteä aika tai kiinteä päivä on sitoutunut tai sovittu. Jos siirrosta sovittiin, toimitusaikojen ja toimituspäivien on viitattava siihen hetkeen, jolloin ne on toimitettu kuormatraktorille, rahdinkuljettajalle tai muulle merenkulkuun uskotulle kolmannelle osapuolelle. on vastuussa kiinteän toimituspäivän noudattamatta jättämisestä ja kohtuullinen pidennys on kulunut onnistumatta. (4) PALLMANNilla on oikeus toimittaa sovittu toimitus tai palvelu ennen sovittua aikaa. Osittainen toimitus tai palvelujen suorittaminen on sallittua, ja siitä voidaan laskuttaa erikseen

6. Oletusarvo hyväksynnässä
(1) Jos asiakas ei hyväksy tavaroita sallitun / sovitun toimituspäivän tai sovitun toimitusajan päätyttyä vastuussa olevan olosuhteen takia, PALLMANN voi veloittaa jokaisesta alkaneesta kuukauden varastosta kustannukset ovat 0,5%, jos kokonaisarvo ei ylitä 5% toimitus- tai palveluhinnasta. Sopimuspuolet voivat vapaasti todistaa suuremmat tai pienemmät varastointikustannukset. PALLMANN on valtuutettu määrittelemään sopiva paikka säilytykseen asiakkaan kustannuksella ja riskillä sekä vakuuttamaan toimitus- tai palvelutuotteet. (2) Jos PALLMANNilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta suorituksen sijaan, PALLMANN Voi vaatia 15 prosenttia kokonaishinnasta nesteytettyinä vahingoina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta vaatia suurempia todellisia vahinkoja.

7. Ylivoimainen este
(1) PALLMANN ei ole vastuussa, jos toimitus ei ole mahdollista tai viivästyy, mikä johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muista tapahtumista, joita ei voida ennakoida sopimuksen tekohetkellä (esim. Kaikenlaiset liiketoiminnan häiriöt, vaikeudet materiaalien tai energian hankinnassa, kuljetusten viivästykset, lakot, lailliset työsulku, energia- tai raaka-ainepula, viralliset toimenpiteet tai toimittajien maksamat, virheelliset tai ennenaikaiset toimitukset), joista PALLMANN ei ole vastuussa. Jos tällaisten tapahtumien vuoksi PALLMANNin on vaikea tai mahdotonta tarjota tai suorittaa palvelua, ja estäminen ei ole luonteeltaan vain väliaikaista, PALL-MANNilla on oikeus peruuttaa sopimus. Jos kyseessä on väliaikainen este, toimitus- tai palvelun suorittamisen määräaikoja on pidennettävä tai siirrettävä esteen ajanjaksolle,
(3) Jos PALLMANN ennakoi, että tavaroita ei voida toimittaa toimitusaikana, asiakkaalle on ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti; asiakkaalle on ilmoitettava viivästymisen syyt sekä mahdollisuuksien mukaan ennakoitu toimituspäivä.

8. Maksuehdot
(1) Ellei mistään muusta ole sovittu, sovittujen hintojen katsotaan olevan euroina noudettuna lähettäjältä -hintaa sekä lakisääteinen arvonlisävero sekä tulli-, rahti-, pakkaus- ja kuljetusvakuutuskustannukset. Tuonti- ja vientitullit peritään erikseen. PALLMANN voi toimittaa lähetettäviä tavaroita koskevan vakuutuksen vain pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella. (2) Laskutetut määrät on maksettava välittömästi ilman vähennyksiä. PALLMANNin vastaanottama kuitti on ratkaiseva maksupäivän kannalta. Jos maksua ei suoriteta, asiakkaan katsotaan olevan maksukyvytön ilman erillistä muistutusta. Alennukset ja alennukset annetaan vain erillisellä sopimuksella. (3) PALLMANN pidättää nimenomaisen oikeuden hyväksyä vekseleitä tai sekkejä. Vekselit ja sekit hyväksytään vain PALLMANNin suostumuksella, ja lasketaan maksuksi vasta hyvityksen jälkeen ilman varausta. Alennusten ja vekselien kustannukset maksaa asiakas. (4) Jos PALLMANNilla on useita maksamatta olevia vaatimuksia asiakasta kohtaan ja asiakas ei ole suorittanut maksuja tietystä korvauksesta, PALLMANNilla on oikeus vahvistaa, mihin (5) Maksurästien, lykkäyksen tai osittaisen maksun sattuessa PALLMANNilla on oikeus vaatia 9 prosenttiyksikköä korkosidonnaisuuksia korkeammasta korkomaksusta kuin pidättää muita palveluja, kunnes kaikki maksettavat äänet on ratkaistu. (6) Jos on olemassa perusteltuja epäilyksiä asiakkaan vakavaraisuudesta tai luottokelpoisuudesta, esimerkiksi maksuhäiriöiden, hidas maksutavan jne. Yhteydessä, PALLMANNilla on oikeus vaatia ennakkomaksu tai sopiva vakuus asiakkaan suorittamasta palvelusta. Jos asiakas ei ole valmis tähän, PALLMANNilla on oikeus peruuttaa sopimus kohtuullisen pidennetyn ajanjakson jälkeen ja vaatia korvausta laiminlyönnistä johtuvista vahingoista. (7) Kuittaus vastavaatimuksilla tai pidätyksillä Asiakkaan tällaisista saatavista johtuvat maksut ovat sallittuja vain, jos vastavaatimukset ovat kiistattomia tai laillisesti vahvistettuja. (8) Myönnettyjen maksuehtojen voimassaolo lakkaa ja maksamattomat saamiset maksetaan välittömästi, jos maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen Asiakkaan omaisuuseriä haetaan, asiakas on antanut virheellisiä lausuntoja luottokelpoisuudestaan ​​tai on muita perusteltuja epäilyksiä asiakkaan vakavaraisuudesta tai luottokelpoisuudesta. asiakas on velvollinen maksamaan sopivan summan PALL-MANN: lle. Tämä tulli on olemassa riippumatta siitä, onko PALL-MANNin maksettava myöhemmin arvonlisävero, tuontimyyntivero vai vastaavat verot kotimaassa vai ulkomailla. asiakas on velvollinen maksamaan sopivan summan PALL-MANN: lle. Tämä tulli on olemassa riippumatta siitä, onko PALL-MANNin maksettava myöhemmin arvonlisävero, tuontimyyntivero vai vastaavat verot kotimaassa vai ulkomailla.

9. Suorituspaikka, riskinsiirto, pakkaus
(1) Tilauksessa mainittu palveluiden suorituspaikka on PALLMANNin toimipaikka tai ulkoinen ja / tai huolintavarasto, josta tavarat kalustetaan. Jos mistään muusta ei ole sovittu, asiakkaan tulee noutaa tavarat noudettavaksi PALL-MANNin toimipisteessä. Palvelun ja asiakkaan veloittamien sopimusvelvoitteiden suorittamisen on aina oltava PALLMANNin toimipaikka. (2) Tavaroiden tuhoutumis-, katoamis- tai vahingoittumisriski siirtyy asiakkaalle saatuaan valmis (3) Jos lähettämisestä sovitaan, riski siirtyy tavaroiden purkamisesta tai luovutuksesta tilaamalle kuljetusyritykselle. (4) Pakkausmateriaalit ja lastausvälineet, kuten paletit, PALLMANN toimittaa vain käytettäväksi. Ne on palautettava 30 päivän kuluessa todellisesta toimituspäivästä vahingoittumattomina, rahti maksettu PALLMANNin toimipaikalle tai ulkoiseen ja / tai huolintalaitokseen PALLMANNin valinnan mukaan. Jos näin ei tapahdu, PALLMANNilla on oikeus laskea 31. päivästä toimituksen jälkeen päivittäinen kiinteämääräinen käyttömaksu 0,50 euron ja lakisääteisen arvonlisäveron käytöstä jokaisesta jäljellä olevasta pakkausmateriaalista ja / tai lastausvälineestä . Maksettava kokonaiskäyttömaksu ei kuitenkaan missään tapauksessa saa olla suurempi kuin 25 euroa, johon lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Asiakkaan on hävitettävä yksisuuntaiset pakkausvanhennetut materiaalit. (5) Asiakas maksaa kiireellisemmästä lähetystavasta aiheutuvat lisäkustannukset. Tämä pätee myös, jos erikseen sovittiin, että säännölliset rahtikustannukset vastaa PALLMANN.

10. Tarkastus- ja valitusvelvollisuus
(1) Toimitetut tuotteet on tarkastettava huolellisesti ja välittömästi toimituksen jälkeen asiakkaalle tai sen nimeämälle kolmannelle osapuolelle. (2) Jos tavarat vahingoittuvat tai menetetään kuljetuksen aikana, inventaario on tehtävä välittömästi ja PALLMANN on ilmoitettava siitä. Kuljettajan on välittömästi toimitettava kuljetusvaurioista johtuvat vahingot huolitsijalle. (3) Toimitettujen tavaroiden katsotaan olevan sopimusrikkomuksia, jos PALLMANN ei saa kirjallista ilmoitusta virheistä, jotka koskevat ilmeisiä vikoja tai muita vikoja. tunnustetaan välittömän huolellisen tarkastuksen yhteydessä seitsemän työpäivän kuluessa toimitustuotteiden toimittamisesta; muuten seitsemän työpäivän kuluessa vian havaitsemisesta tai aikaisemmassa ajankohdassa, jolloin vika oli asiakkaalle tunnistettavissa normaalin toimitustavan aikana ilman tarkempaa tarkastusta. (4) PALLMANNin pyynnöstä toimituserä valituksen kohteena oleva lähetetään takaisin maksettuun PALL-MANN-rahtiin. Kuultuaan PALLMANNin kanssa taloudellisimmasta lähetystavasta PALL-MANN korvaa kyseisen kustannuksen, jos virheestä on annettu lupa; tätä ei sovelleta, jos kulut kasvavat, koska toimituserä sijaitsee eri paikassa kuin aiottu käyttöpaikka. Kuultuaan PALLMANNin kanssa taloudellisimmasta lähetystavasta PALL-MANN korvaa kyseisen kustannuksen, jos virheestä on annettu lupa; tätä ei sovelleta, jos kulut kasvavat, koska toimituserä sijaitsee eri paikassa kuin aiottu käyttöpaikka. Kuultuaan PALLMANNin kanssa taloudellisimmasta lähetystavasta PALL-MANN korvaa kyseisen kustannuksen, jos virheestä on annettu lupa; tätä ei sovelleta, jos kulut kasvavat, koska toimituserä sijaitsee eri paikassa kuin aiottu käyttöpaikka.

11. Aineelliset ja oikeudelliset puutteet
(1) Jos PALL-MANNin toimitus- tai huoltotuotteissa on puutteita, PALLMANNilla on oikeus omasta valinnastaan ​​joko myöhempään parantamiseen, korvaamiseen tai hyvitykseen. Tämä ei koske BGB: n 445a, 445b §: n mukaisia ​​uudelleenvaatimuksia, jos toimitusketjun viimeinen sopimus on kulutustavaroiden myyntisopimus. (2) PALLMANNin kanssa sovittamisen jälkeen myöhempi parannus voi myös asiakas suorittaa. Asiakkaan saatavat, jotka perustuvat myöhempää suoritusta varten vaadittuihin kustannuksiin, erityisesti kuljetukseen, menetelmiin, työhön ja materiaaleihin liittyvät kustannukset, jätetään huomioimatta, jos kulut kasvavat, koska tavarat tuotiin myöhemmin toiseen paikkaan kuin asiakkaan toimipaikka.

12. Vastuu
(1) PALLMANNin korvausvastuuta oikeudellisesta perustasta riippumatta, erityisesti mahdottomuudesta, virheestä, puutteellisesta tai virheellisestä toimituksesta, sopimusrikkomuksesta, culpa in contrahendo -toiminnasta ja sallimattomasta toiminnasta, tiukennetaan tämän säännön mukaisesti. Lauseke 12 siltä osin kuin se on syyllinen. (2) Tämän lausekkeen 12 rajoitukset eivät koske PALLMANNin vastuuta tahallisesta käyttäytymisestä, taatuista laatuominaisuuksista, hengen, raajojen tai terveyden loukkaantumisesta tai Produkthaftungsgesetz [Product Lia-bility Act]. (3) PALLMANN ei ole vastuussa johtoelinten, laillisten edustajien, työntekijöiden tai muiden edustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, kunhan keskeisten sopimusvelvoitteiden rikkomista ei ole kyseessä. Keskeisten sopimusvelvoitteiden joukossa ovat ne, jotka vaikuttavat toimituserän oikeaan aikaan toimittamiseen, (7) Jos PALLMANN antaa teknistä tietoa tai tulee olemaan aktiivinen konsulttina eikä tämä tieto tai apulainen kuulu sen velkaa olevaan sopimusperusteiseen palvelualueeseen, sen on tapahduttava ilmaiseksi ja lukuun ottamatta (8) Jos asiakas turvautuu PALLMANNiin kolmansien osapuolten vaatimusten vuoksi, PALL-MANNin vastuu suljetaan pois, jos asiakas puolestaan ​​on rajoittanut vastuuta tosiasiallisesti ostajaa kohtaan. PALLMANNin vastuu takautumisvaatimuksista on suljettu pois, jos ne ylittävät lakisääteiset virheitä ja vahingonkorvauksia koskevat vaatimukset asiakkaan ja ostajan välisen sopimuksen perusteella. (9) Asiakkaan on ilmoitettava PALLMANNille kaikista vaatimuksista. kolmannen osapuolen välittömästi kirjallisesti esittämä

13. Vanhentumisaika
(1) Edellä 438 §: n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 1 nro 2, 479 ja 634 a. 1 Nro 2 BGB, jos kyseessä on tahallinen tahallisuus, virheellisen piilottaminen, vahingonkorvausvaatimukset henkilövahingoista tai henkilön vapaudesta, tuotevastuulaisesta johtuvat vaatimukset ja törkeästä huolimattomuudesta tehty sopimusrikkomus, asiakkaan vaatimuksiin sovelletaan vaatimuksia vanhentumisesta. Tämä koskee myös BGB: n 445a, 445b §: n mukaisia ​​takautumisvaatimuksia, jos toimitusketjun viimeinen sopimus on kulutustavaroiden myyntisopimus. Kaikissa muissa tapauksissa PALLMANNin tuotteiden, teosten tai palvelujen puutteista johtuvien vaatimusten ja oikeuksien vanhentumisaika sekä niistä aiheutuvat vahingot kestävät yhden vuoden.
(2) Myöhemmät suoritustoimenpiteet eivät saa lyhentää palvelujen alkuperäiseen suoritukseen sovellettavia rajoituksia eivätkä saa vanhentumisaikaa alkamaan uudelleen.

14. Omistusoikeuden varaaminen
(1) Alla olevien määräysten tarkoituksena on turvata kaikki PALLMANNin nykyiset ja tulevat saatavat asiakasta kohtaan, joka johtuu heidän välisestä liikesuhteestaan. (2) PALLMANNin asiakkaalle toimittamat tavarat pysyvät PALLMANNin omaisuutena, kunnes kaikki on vakuutettu. korvaukset on maksettu kokonaisuudessaan. Tavaroita sekä niitä, jotka korvaavat omistusoikeuden korvaavat ne alla olevien määräysten mukaisesti, kutsutaan jäljempänä "varattuiksi tavaroiksi". (3) Asiakkaan on pidettävä varatut tavarat maksutta PALLMANNille. ( 4) Asiakkaalla on oikeus käsitellä ja myydä uudelleen toimitettuja tavaroita täytäntöönpanotapahtuman alkamiseen tavallisten liiketoimien yhteydessä. Vakuuden panttaaminen tai luovuttaminen ei ole sallittua. (5) Jos varattuja tuotteita myydään edelleen, asiakkaan on välittömästi siirrettävä siitä syntynyt vaatimus hankkijaa vastaan ​​PALLMANNille. Sama koskee erilaisia ​​vaatimuksia, jotka korvaavat varatut tavarat tai ilmenevät muuten varattujen tavaroiden osalta, kuten vakuutusvaatimuksia tai vaatimuksia, jotka johtuvat väistämättömästä toiminnasta katoamisen tai tuhoutumisen yhteydessä. PALLMANN antaa asiakkaalle peruutettavissa olevan valtuutuksen periä PALLMANNille osoitetut saatavat omaan nimiinsä. PALL-MANN voi peruuttaa tämän suoran perintäluvan vain täytäntöönpanokelpoisen tapahtuman sattuessa. (6) Jos kolmannet osapuolet pääsevät varattuihin tavaroihin, erityisesti liitteen kautta, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava heille, että PALLMANN omistaa ne ja ilmoittaa PALLMANNille helpottaakseen omistusoikeuksiensa täytäntöönpanoa. Jos PALLMANN niin pyytää, asiakkaan on annettava kaikki vaaditut tiedot varattujen tuotteiden varastosta ja PALLMANNille kohdistetuista vaatimuksista sekä ilmoitettava asiakkailleen toimeksiannosta. Asiakkaan on tuettava PALLMANNia kaikissa toimenpiteissä, jotka ovat välttämättömiä PALLMANNin omistuksen suojaamiseksi varattuille tavaroille, ja maksettava tästä aiheutuvat kustannukset. (7) PALLMANN vapauttaa varatut tavarat ja niiden sijasta olevat tavarat tai saatavat, jos niiden arvo ylittää vakuudellisten saamisten määrän yli 20%. Sen jälkeen luovutettavien tuotteiden valinta kuuluu PALLMANNille. (8) Jos PALLMANN vetäytyy sopimuksesta sopimuksenvastaisen toiminnan (täytäntöönpanotapahtuman) seurauksena, asiakkaan puolelta - etenkin maksuhäiriöiden tapauksessa - PALLMANNilla on oikeus vaatia varattujen tavaroiden jälkikäsittelyä. (9) Asiakkaan oikeus luovuttaa PALLMANNin omistusoikeuden alaisuudessa olevista tavaroista ja periä PALLMANNille kohdistetut saatavat päättyy heti, kun asiakas ei enää täytä maksuvelvoitteitaan ja / tai tekee hakemuksen tavaroiden avaamiseksi. maksukyvyttömyysmenettelyt. Edellä mainituissa tapauksissa sekä asiakkaan muun sopimuksenvastaisen käyttäytymisen tapauksessa PALLMANNilla on oikeus palauttaa maksetut tavarat takaisin omistusoikeuden nojalla ilman uudelleenkäsittelijää.

15. Luottamuksellisuus
(1) Asiakkaan on käsiteltävä luottamuksellisina kaikki liikesuhteen näkökohdat, jotka ansaitsevat suojan. (2) Asiakkaalle jätettyjen asiakirjojen kopioiminen on sallittua vain liiketoimintaa koskevien vaatimusten ja tekijänoikeuslainsäädännön yhteydessä.

16. Loppumääräykset
(1) Tuomioistuin on PALLMANNin toimipaikan toimivaltainen tuomioistuin. PALLMANNilla on oikeus vaatia vaatimuksia asiakkaalta myös sen toimipaikassa.
(2) Liikesuhteessa asiakkaaseen Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan yksinomaan, lukuun ottamatta 11 päivänä huhtikuuta 1980 päivättyä Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen tavarakaupan sopimuksia koskevaa yleissopimusta (CISG). ) Jos näiden TAC-osien yksittäiset osat eivät ole tehokkaita kaupallisessa kaupassa, se ei vaikuta voimassa olevien säännösten tehokkuuteen. Kahdenvälisten etujensa ja yksilöllisen sopimuksensa huomioon ottaen sopimuskumppaneiden on pyrittävä sopimaan tehokkaasta lausekkeesta, joka lähinnä vastaa alkuperäisen sanamuodon taloudellista tarkoitusta ja oikeudellista merkitystä.

merkintä:
Asiakas myöntää, että PALLMANN tallentaa tietoja sopimussuhteesta sopimuksen täyttämiseksi Art. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 §: llä ja pidättää oikeuden siirtää tietoja kolmansille osapuolille, kuten vakuutusyhtiöille, sikäli kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi.Pallmann GmbH | Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg Alkaen: 1. huhtikuuta 2020

 

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke