Regulations on chemical legislation

Regulations on chemical legislation

Labelling and handling requirements for building products

Vaarallisia ainesosia sisältävät kemialliset tuotteet merkitään vaaralausekkeilla ja turvatoimilla (H- ja P-lausekkeet) sekä niihin kuuluvilla symboleilla. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS) on pantu täytäntöön Euroopassa CLP-asetuksella (Classification, Labelling and Packaging; luokittelu, merkintä ja pakkaaminen). Tämä määrittää, kuinka kemialliset aineet ja seokset on merkittävä. Vaaramerkintä ilmoittaa käyttäjälle, että tuote saattaa aiheuttaa terveysvaaroja, ja samanaikaisesti se antaa suosituksia tuotteen turvalliseen käsittelyyn.

 

Vaarallisia aineita koskeva määräys (GEFSTOFFV)

Saksan 26.8.1986 päivätty GefStoffV (vaarallisia aineita koskeva määräys) kaikkine väliaikaisine muutoksineen löytyy mm. täältä (https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen/Gefahrstoffverordnung/Gefahrstoffverordnung_node.html).

GefStoffV säätelee kattavasti kaikenlaisten vaarallisten aineiden luokittelun, merkinnän ja käsittelyn.

GefStoffV määrittää jokaiselle vaarallisia aineita käsitteleville tai sen toimeksi antaville (työnantaja) mm. seuraavat velvollisuudet (lyhennettynä).

Painos: 06/2015

Tiedonkeruu ja riskin arviointi (GefStoffV 6 §)

Ennen töiden aloittamista työnantajan on määritettävä, suorittavatko työntekijät vaarallisia aineita käsittäviä tehtäviä. Tietolähteenä voidaan käyttää mm. astioiden painatuksia, tuotetietoja, käyttöturvallisuustiedotteita tai valmistajan antamia tietoja. Jos tässä tarkastuksessa havaitaan, että työskennellään vaarallisten aineiden parissa, työnantajan on arvioitava kaikki työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat vaarat ja ryhdyttävä tarvittaviin suojatoimenpiteisiin. Arviointi tapahtuu. huomioimalla mm. seuraavat seikat:

  • aineiden tai valmisteiden vaaralliset ominaisuudet,
  • räjähdyksen laajuus, laatu ja kesto,
  • työolosuhteet ja menetelmät,
  • työpaikan raja-arvot,
  • toimenpiteiden tehokkuuden määrittely ja arviointi, esim. tuuletus, poistoimu, hengitys- tai pölysuoja, suojavaatetus

Ohjeita tarpeellisista työsuojelutoimenpiteistä löytyy esim. vaarallisia aineita koskevien teknisten sääntöjen (TRGS-) ja GISCODE-tuoteryhmätiedoista tai niitä voi kysyä rakennusalan ammattiliitosta. Tämän arvioinnin tulokset on dokumentoitava.

Suojatoimenpiteet (GefStoffV §§ 8-11)

Riskin arvioinnista saadaan työstettävän vaarallisen aineen / vaarallisten aineiden vaarapotentiaali sekä käyttömäärä ja käsittelyn kesto. Näistä tiedoista saadaan määriteltävät suojatoimenpiteet, jolloin voimassa on yleisesti seuraava: mitä vähemmän vaarallisia aineita käytetään, sitä vähemmän suojatoimenpiteitä tarvitaan, mitä enemmän vaarallisia aineita käytetään, sitä vaativampia ovat tekniset ja organisatoriset vaatimukset sekä käytettävä henkilökohtainen suojavarustus työntekijöiden suojaksi. GefStoffV 2010 -asetuksen uudelleen laadinnan yhteydessä annettu suojatasokonsepti, joka edellytti todellisen vaaran mukaan suunnatun toimenpiteiden luokittelun, tarjoaa edelleen käytännöllisen, käyttäjäystävällisen avun soveltuviin suojatoimenpiteisiin ryhtymiseksi vaarallisten aineiden käsittelyssä:

Taso 1 – vähäinen vaara: Vähimmäistoimenpiteet vähäisessä vaarassa ja altistuksessa, esim. paikkaustyöt ärsyttäväksi merkityllä korjauslaastilla. Vaaran minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, esim. antamalla käyttöön ja käyttämällä yksinkertaista suojavaatetusta (esim. suojakäsineet, pölysuojamaski).

Taso 2 – keskinkertainen vaara: Koskee töitä, joissa käytetään terveydelle vaarallisia, syövyttäviä tai helposti syttyviä aineita. Vaaran minimointi, mikäli teknisesti mahdollista, valitsemalla vähemmän vaarallisia tuotteita (korvaus). Jos tämä ei ole mahdollista, teknisten suojatoimenpiteiden käyttö, esim. poistoimu, puhallin, sulku. Henkilökohtaisen suojavaatetuksen pakottava käyttö. Työpaikan raja-arvojen (OEL) selvittäminen mittaamalla. Jos OEL ylittyy, riskien arvioinnin toistaminen ja tehokkaampien toimenpiteiden määrittäminen.

Taso 3 – korkea vaara: Koskee myrkyllisten tai syöpää mahdollisesti aiheuttavien aineiden käsittelyä. Vaaran minimointi korvaamalla tai suljettujen järjestelmien avulla. Työpaikan raja-arvojen mittaus ja noudattaminen. Pääsyrajoitus, myrkkyjen lukitseminen pois.

Taso 4 – erittäin korkea vaara: Koskee vain syöpää aiheuttavia aineita. Ei oleellista lattian-/laatanasennustöissä.

Korvausvelvollisuus (GefStoffV § 6, kohta 1, alakohta 4)

Tarkastus, onko saatavana tuotteita, joiden terveydellinen riski on alhaisempi. Vaarallisten tuotteiden korvaaminen vähemmän vaarallisilla tai vaarattomilla tuotteilla, jos se on teknisesti mahdollista ja sitä voidaan edellyttää. Menetelmien tai olosuhteiden muuttaminen, jos näin voidaan jättää vaaralliset tuotteet pois tai vaarallisten aineiden esiintymistä työpaikalla voidaan vähentää. Jos vaaran selvittämisestä huolimatta käytetään vaarallisia aineita, vaaditaan selvitystuloksen kirjallinen dokumentaatio sekä perustelu käytölle. Hyvänä apuna soveltuvien korvausmahdollisuuksien suhteen toimivat alakohtaiset TRGS:t (vaarallisia aineita koskevat tekniset määräykset), kuten esim. TRGS 617.

Valvontavelvollisuus (GefStoffV § 6, kohta 1, alakohta 6)

Työnantajan on selvitettävä, onko työpaikan raja-arvoja noudatettu. Tämä voi tapahtua työpaikkamittauksilla tai muilla samanarvoisilla arviointimenettelyillä. Jos työskennellään korvaavilla tuotteilla TRGS 617:n mukaisesti, työnantaja saa olettaa, että työpaikan raja-arvoa noudatetaan. Mittaus ei ole tässä tapauksessa tarpeen.

Toimintaohjeet (GefStoffV §§ 14)

Työpaikka- ja tuotekohtaisten kirjallisten toimintaohjeiden laatiminen ja niiden julkaiseminen yhdessä vaaraa koskevine ohjeineen, suojatoimenpiteiden ja käyttäytymissääntöjen määrittelyineen, vaaratapausta koskevien ohjeiden, ensiapu-, hävittämis- jne. ohjeineen. Toimintaohjeet on laadittava ymmärrettävään muotoon. Opastukset on suoritettava ennen vaarallisia aineita käsittäviin töihin ryhtymistä ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa.

Tiedotusvelvollisuus (GefStoffV § 14, kohta 2)

Asianomaisten työntekijöiden opastaminen ja kuuleminen tutkimuksista, vaaroista, suojatoimenpiteistä, mittaustuloksista jne.

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke